สำรวจหน้างานฟรี
TP BUGS AND CCTV

อัดเคมีป้องกัน-กำจัดปลวก

   คือ ระบบเจาะอัดสารเคมีลงดินเพื่อให้เคมีมีประสิทธิ์ภาพในการกำจัดและป้องกันจึงจำเป็นต้องเจาะพื้นและอัดสารเคมีลงใต้ดิน เพื่อเป็นการกำจัดและป้องกันปลวกให้ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกอาคาร ดำเนินการโดยมืออาชีพทุกขั้นตอนจำเป็นต้อง เจาะรูตามจุดเสี่ยงต่างๆ ทั่วอาคารเพื่ออัดน้ำยาลงใต้พื้น(กรณีบ้านที่ไม่มีท่อ) และปิดด้วยจุกทองเหลือง หรือยาแนวให้เรียบร้อย
วิธีการทำงาน
ในกรณีที่บ้านมีท่ออยู่แล้ว ให้ใช้วิธีการอัดน้ำยา เข้าท่อที่ทำไว้เพื่อ เซอร์วิสได้เลย แต่ (กรณีบ้านที่มีท่อ)จำเป็นต้อง เจาะรูตามจุดเสี่ยงต่างๆ ทั่วอาคารเพื่ออัดน้ำยาลงใต้พื้น(กรณีบ้านที่ไม่มีท่อ) และปิดด้วยจุกทองเหลือง หรือยาแนวให้เรียบร้อย

อัดน้ำยาเข้าท่อ ป้องกันปลวกและแมลง

เจาะปักอัดน้ำยา กำจัดปลวก ป้องกันปลวก